İSG Ortam Ölçümleri-İş Hijyeni

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Anlık Gaz Ölçümleri (VOC)

Anlık Gaz Ölçümleri (VOC)

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Toz Ölçümleri

Toz Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Termal Konfor Ölçümleri

Termal Konfor Ölçümleri

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Aydınlatma Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuv...

Ortam Gürültü Ölçümleri (Çevresel Gürültü Ölçümleri)

Ortam Gürültü Ölçümleri (Çevresel Gürültü Ölçümleri)

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri,...