Kişisel Gürültü Maruziyeti

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 konusunda akredite ve İSGÜM’den yeterlilik belgesine haiz bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Yaptığımız İSG ölçümleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

Kişisel Gürültü Maruziyeti ölçümleri, kişilerin bir çalışma günü boyunca maruz kaldığı gürültünün dBA cinsinden ölçülüp, hesaplanıp, yönetmelikte verilen maruziyet sınır değerleri ile karşılaştırıldıktan sonra raporlaması yapılan bir tür gürültü ölçümüdür. Bu ölçümdeki amaç, çalışan kişinin bir gün boyunca ne kadar gürültüye maruz kaldığını ölçüp, benzer çalışma gruplarının sağlığı için gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Firma içerisinde bulunan her çalışma grubuna ait bir çalışandan bu ölçüm alınıp, o çalışma grubu ile ilgili alınması gereken önlemler tespit edilmelidir. İş yerlerinde işçilerin maruz kaldığı gürültüler işitme kaybına yol açabilmekte, hatta sağırlığa bile sebebiyet verebilmektedir. Sonuç olarak insanı rahatsız eden gürültüyü ölçüp analiz edip bu seviyeyi belirlenen düzeyin aşağısına çekmek insan sağlığı açısından gereklidir. Ayrıca "gürültü ölçümü" ile yasalara uygun davranmak adına çevreden gelen şikayetleri en aza indirilmesi beklenmektedir.

Etik Çevre ve İş Hijyeni Laboratuvarı, bu ölçümü TS EN ISO 9612 standardına göre, uzman personeli ile yapmaktadır. Kullandığımız cihaz bu standartlara uygun ve her ölçüm öncesi standardın belirttiği gibi doğrulaması yapılarak kullanılmaktadır.

Gürültü Maruziyeti eylem değerleri ve Gürültü maruziyeti sınır değerleri nelerdir?

MADDE 5“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve gürültü maruziyeti sınır değerleri aşağıda verilmiştir.

a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB(C) olarak hesaplanan değer).

b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].

c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

 

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

(4) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde,maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır” denilmektedir.

 

Tablo B.2.1Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre verilen sınır değerler

Parametre

Sınır Değerler

dB (A)

Ptepe

En düşük maruziyet eylem değerleri (LEX, 8 Saat)

80

112 Pa[135 dBref. 20 µPa]

En yüksek maruziyet eylem değerleri (LEX, 8 Saat)

85

140 Pa[137 dBref. 20 µPa]

Maruziyet sınır değerleri (LEX, 8 Saat)

87

200 Pa[140 dBref. 20 µPa]

 

 

 

Gürültü Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması

MADDE 8 – (1) İşveren, risklerin kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak, gürültüye maruziyetten kaynaklanan risklerin kaynağında yok edilmesini veya en aza indirilmesini sağlar ve 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere göre hangi tedbirlerin alınacağını belirler.

(2) İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyar ve özellikle;

a) Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemlerinin seçilmesi,

b) Yapılan işe göre mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanının seçilmesi,

c) İşyerinin ve çalışılan yerlerin uygun şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi,

ç) İş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi,

d) Gürültünün teknik yollarla azaltılması ve bu amaçla;

1) Hava yoluyla yayılan gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

2) Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültünün; yalıtım, sönümleme ve benzeri yöntemlerle azaltılması,

e) İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulanması,

f) Gürültünün, iş organizasyonu ile azaltılması ve bu amaçla;

1) Maruziyet süresi ve düzeyinin sınırlandırılması,

2) Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerinin düzenlenmesi,

hususlarını göz önünde bulundurur.

(3) İşyerinde en yüksek maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespiti halinde, işveren;

a) Bu maddede belirtilen önlemleri de dikkate alarak, gürültüye maruziyeti azaltmak için teknik veya iş organizasyonuna yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar.

b) Gürültüye maruz kalınan çalışma yerlerini uygun şekilde işaretler. İşaretlenen alanların sınırlarını belirleyerek teknik olarak mümkün ise bu alanlara girişlerin kontrollü yapılmasını sağlar.

(4) İşveren, çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin, bu yerlerin kullanım şartları ve amacına uygun olmasını sağlar.

(5) İşveren, bu Yönetmeliğe göre alınacak tedbirlerin, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlar.